Korupcijos prevencija

ANTIKORUPCIJOS KOMISIJA (patvirtinta direktoriaus 2019 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 1V-44) Pirmininkė Jolita Skeirienė, socialinė pedagogė metodininkė Nariai: Jovita Paplauskienė, raštvedė              Natalija Linkevičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja, darbo tarybos narė, lopšelio – darželio tarybos narė Pranešimus, įtarus korupciją, …

Istorija ir dabartis

Jonavos vaikų lopšelis – darželis „Saulutė“ savo veiklos metus skaičiuoja nuo 1973 m. kovo 13 dienos. Steigėjas – Jonavos rajono savivaldybė. Juridinio asmens kodas 190312011, buveinės adresas Kosmonautų g. 13, Jonava, LT 55141, buveinės unikalus Nr. nekilnojamojo turto registre 20/228079, tel./fax. (8 349) 56 565, el. paštas jonava.saulute@gmail.com, tinklalapis nauja.jonavossaulute.lt, Facebook puslapis „Jonavos vaikų lopšelis – darželis „Saulutė“. Nuo atidarymo iki 1999 m. įstaigai vadovavo Rūta Rožukienė, 1999-2017 m. – direktorė Birutė Budreckienė, nuo 2018 m. direktorė – Jelena Galvydytė.

Jonavos vaikų lopšelis  – darželis „Saulutė“ – biudžetinė, nesiekianti pelno įstaiga, įsteigta teikti ikimokyklinio ugdymo paslaugas. Veiklos sritys: ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, ugdymo kalba – lietuvių. Darželyje dirba kvalifikuota ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų komanda kartu  su logopedu, socialiniu pedagogu, psichologu, meninio ugdymo ir kūno kultūros mokytojais, visuomenės sveikatos priežiūros specialistu, mokytojo padėjėjais, techninio personalo darbuotojais. Lopšelyje – darželyje „Saulutė“ ugdomi vaikai nuo 2 iki 7 metų. Ikimokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, socialinius, pažintinius poreikius, atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį, vadovaujantis raidos dėsningumais. Priešmokyklinio ugdymo tikslas –  padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

2007 m. sukurta lopšelio – darželio „Saulutė“ ikimokyklinio ugdymo programa, kurios tikslas – padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalies pažinimo mokėjimo mokytis pradmenis. 2015, 2018 m. ikimokyklinio ugdymo programa atnaujinta.

Darželio veikla organizuojama vadovaujantis strateginiu planu, patvirtintu steigėjo ir metiniu veiklos planu.

Darželio bendruomenė

Šiuo metu lopšeliui darželiui vadovauja direktorė Jelena, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Natalija, ūkvedė Vilma. Lopšelyje – darželyje veikia 12 grupių: 2 lopšelio grupės, skirtos vaikams nuo 2 m., viena mišri 2-4 m. vaikų grupė, 7 ikimokyklinio ugdymo (3-4, 4-5, 4-6, 5-6 metų vaikų) grupės , 2 priešmokyklinio ugdymo (6-7 metų vaikų) grupės. Šiuo metu darželį lanko 220 vaikų.  Grupėse dirba 18 mokytojų, 3 iš jų turintys metodininko, 11 – vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją. Kūno kultūros užsiėmimus veda treneris Matas, muzikos užsiėmimus – meninio ugdymo vyresnioji mokytoja Rasa, dailės užsiėmimus – meninio ugdymo mokytoja Natalija. Įstaigoje pagalbą vaikams ir šeimoms bei mokytojams teikia psichologė Jurgita, socialinė pedagogė metodininkė Jolita, vyresnioji logopedė Lidija. Mokytojams ir vaikams grupėse talkina 12 ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojų padėjėjų: Jurgita, Janina, Danguolė, Vitalija, Natalija, Vilija, Roma, Jolita, Zita, Lina, Natalija, Oksana.  Sveikatos priežiūrą vykdo Jonavos sveikatos biuro paskirta visuomenės sveikatos specialistė Viktorija. Vaikų mitybos organizavimo klausimus sprendžia maitinimo organizatorė Birutė. Skanų ir sveiką maistą gamina Daiva, Vilma, Laimutė. Kokybiško maisto pristatymu rūpinasi Vida. Labai svarbius vidaus remonto, pastato išorės priežiūros, lauko teritorijos priežiūros darbus atlieka Algirdas. Gėlynų, augalų grožį puoselėja Janina ir Vilija. Švarą, tvarką patalpose užtikrina Rima. Elektros energijos trikdžius šalina Juozas.

Vizija, misija, filosofija

Vizija – vaiko gerove besirūpinanti kūrybinga, motyvuojanti ir patikima ikimokyklinio ugdymo įstaiga. Misija – Jonavos rajono savivaldybės biudžetinė, nesiekianti pelno ikimokyklinio ugdymo institucija, kurianti ugdymo aplinką, kurioje vaikas aktyviai veikia ir pasitiki savimi, atskleisdamas individualias galias, mokosi įveikti iššūkius ir …

Tyrimai, analizės

DALYVAUJAME ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJOS UŽSAKYMU ATLIEKAMAME TYRIME APIE ŠVIETIMO PAGALBOS SISTEMĄ ĮSTAIGOJE 3_priedas_ŠMSM_Savivaldybėms ir mokykloms Tyrimo anketos tėvams, globėjams ir mokytojams išsiųstos per elektroninį dienyną. Prašome užpildyti iki gruodžio 31 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos užsakymu mokslininkų …