Parama

JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIS – DARŽELIS „SAULUTĖ“ – PARAMĄ PRIIMANTI ORGANIZACIJA, ĮSTAIGOS KODAS 190312011 2022 metais Jūsų mums anksčiau pervestą paramą ketiname panaudoti  papildomai prisidėdami lėšomis prie kapitalinio grupės remonto, nes, išaugus statybų kainoms, savivaldybės skirtų lėšų nepakaks. Taip pat planuojame …

Lyderių laikas 3

2019-2021 m. Šis projektas – tai nacionalinė iniciatyva, siekianti tobulinti ugdymo įstaigų vadybos praktiką bei besimokančiųjų mokymosi kokybę, kad mokyklų (profesinio rengimo, bendrojo ir neformaliojo ugdymo), savivaldybių ir nacionalinio lygmens švietimo lyderiai būtų labiau pasirengę inicijuoti ir vykdyti kokybinius pokyčius …

Korupcijos prevencija

ANTIKORUPCIJOS KOMISIJA (patvirtinta direktoriaus 2019 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 1V-44) Pirmininkė Jolita Skeirienė, socialinė pedagogė metodininkė Nariai:             Jovita Paplauskienė, raštvedė              Natalija Linkevičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja, …