Laisvos darbo vietos

Ieškome linksmų plaučių, dalykiško, atsakingo meninio ugdymo (muzikos) mokytojo 1 etatu nuo 2022 m. rugsėjo – spalio mėn.!

Kandidatų atrankos pokalbis numatomas rugpjūčio mėn. Dėl tikslaus laiko informuosime kandidatus, pateikusius prašymus ir dokumentus. Išsilavinimą įrodančius dokumentus pateikite el. paštu jonava.saulute@gmail.com arba adresu Kosmonautų g. 13, Jonava nuo 9.00 iki 17.00 iki rugpjūčio 22 d. Atlyginimas nuo 1346,64 Eur, neatskaičius mokesčių, priklausomai nuo turimo išsilavinimo, kvalifikacinės kategorijos, pedagoginio darbo stažo pagal LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedo II skyriaus 12 dalį.

Tel. pasiteiravimui: 8 349 33162 nuo 9.00 iki 17.00.

Privalumai: reikalavimus atitinkantis išsilavinimas, darbo su ikimokyklinio amžiaus vaikais patirtis, šiuolaikinio ikimokyklinio ugdymo tendencijų išmanymas, drąsa kurti, prasmingai veikti siekiant vaikų asmenybės ūgties, išeinant už tradicinio ugdymo supratimo ribų, ikimokyklinio amžiaus vaikams tinkančių ugdymo būdų išmanymas.

Reikalavimai pareigybei:

1. Aukštasis (aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų) išsilavinimas, įgyta pedagogo kvalifikaciją, baigta muzikos mokytojų rengimo arba muzikos studijų programa;

2. Muzikos pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą gali mokyti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo mokytojas arba dalyko mokytojas, išklausęs ne mažiau kaip 40 valandų (1,5 studijų kreditų) ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo metodikos kursų arba baigęs ikimokyklinio ugdymo studijų programą.

3.Įgijęs arba siekiantis įgyti skaitmeninio raštingumo kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše, kurį tvirtina švietimo ir mokslo ministras.

4. Lietuvių kalbos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus.

5.Užsienio kalbos mokėjimas nėra privalomas, tačiau yra privalumas, padidinantis galimybes dalyvauti tarptautiniuose projektuose.

6. Privalo būti išklausyti specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą per metus nuo darbo mokytoju pradžios, jeigu nėra išklausę ne mažesnės apimties (60 valandų arba 2 studijų kreditų) kursų anksčiau arba studijų metu (šis reikalavimas netaikomas mokytojams, baigusiems specialiosios pedagogikos ir (ar) psichologijos studijų programas).

8. Geba bendrauti, bendradarbiauti, laikytis bendrų susitarimų.

Muzikos mokytojas lopšelyje – darželyje atlieka šias funkcijas:

Tiesioginio darbo su ugdytiniais metu:

 • Organizuoja grupines veiklas, prireikus individualias veiklas, kuriomis, įgyvendinant ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programos tikslus, siekiama skatinti vaikų įspūdžių, išgyvenimų, supratimo, emocijų, jausmų patirties reiškimą ir vaizdavimą garsu, melodija, ritmu dainuojant, grojant, ritmuojant, klausantis muzikos, kuriant, improvizuojant;
 • Skatina ugdytinių raišką judesiu šokant liaudies ratelius, moko šokamųjų žaidimų ar improvizuotai kurti bei atkartoti trumpas judesių sekas, priderintas muzikiniam kūriniui, vaizduojant veikėją improvizuotais savo paties ar lėlės (žaislo) judesiais, veiksmais, žodžio, balso intonacijomis, veido mimika;
 • Skatina išreikšti ugdytinių požiūrį ir supratimą, tobulina emocijų, patirties, minčių, įspūdžių raišką tyrinėjant meninės raiškos priemones, eksperimentuojant su jomis;
 • Nustačius ugdytinių išskirtinius meninius gebėjimus, ruošia juos pasirodymams, muzikavimo, dainavimo konkursams, ;
 • Ugdo vaikų socialinius įgūdžius, pasitikėjimą savimi, skatina ugdytinių asmenybės ūgtį, padeda spręsti konfliktus, įgyvendina vaiko pažangą ir gerovę užtikrinančias priemones, tobulina profesines kompetencijas;
 • Dirbant vasaros mėnesiais atlieka ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojo funkcijas, neviršijant savo darbo laiko normų;
 • Atskiru sutarimu gali vaduoti sergantį ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytoją.

Netiesioginio darbo metu, vadovaudamasis ikimokyklinio ugdymo programos ar priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos tikslais:

 • Planuoja grupinių veiklų turinį, siekiant lavinti vaikų muzikinę, meninę raišką, ugdyti socialinius įgūdžius;
 • Kuria, pritaiko švenčių ar spektaklių įstaigoje scenarijus, organizuoja repeticijas;
 • Prireikus, bendradarbiaudamas su mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, ugdytinio tėvais, dalyvauja rengiant pritaikytą ugdymo programą specialiųjų ugdymosi poreikių vaikui: numato savo srities ugdymosi tikslus, priemones, darbo būdus, metodus;
 • Stebi ugdytinių  veiklą, bendradarbiaudamas su mokytoju vertina pažangą ir nustato tobulintinas sritis, numato priemones, padedančias vaikui siekti pažangos ir gerovės, asmenybės ūgties;
 • Rūpinasi aktų salės estetine aplinka, metodinės medžiagos, žaislų, ugdymo priemonių, baldų, inventoriaus saugojimu, priežiūra, inicijuoja aplinkos pokyčius;
 • Nagrinėja teisės aktus, analizuoja metodinę literatūrą ir planuoja naudingų vaikams pokyčių įgyvendinimą,
 • Analizuoja ir įsivertina savo veiklą,  numato profesinio tobulėjimo kryptis;
 • Aptaria vaikų pažangą ar problemas su tėvais, mokytojais ir specialistais, nustato poreikį kreiptis į kitas institucijas ar imtis vaiko gerovę užtikrinančių veiksmų, bendradarbiauja su kitais darbuotojais, dirbančiais su vaikais, organizuoja tradicinius renginius įstaigoje, dalyvauja įstaigos savivaldoje, susirinkimuose, posėdžiuose, diskutuoja ir padeda priimti bendrus sprendimus dėl  įstaigos veiklos kokybės gerinimo.