Laisvos darbo vietos

Ieškome energingo, draugiško, gebančio būti komandos dalimi IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO. Įdarbinimas numatomas 2021 m. rugsėjo 1 d. Pokalbis dėl įdarbinimo planuojamas 2021 m. gegužės 6 d. Dėl konkretesnio pokalbio laiko bus susisiekta asmeniškai su pretendentais.

Darbo pobūdis: ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigos lopšelio grupėje 1,06 etatu (38 valandos 10 min. per savaitę, iš kurių 34 val. 50 min. skiriamos tiesioginiam darbui su vaikais, 3 valandos 12 min. skiriamos netiesioginiam darbui). Pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedo II skyrių, priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos, ikimokyklinio ugdymo mokytojo pastoviosios dalies pareiginės algos koeficientas 6,91-9,71, priklausomai nuo darbo stažo, kvalifikacinės kategorijos.

Pretendentai iki 2021 m. gegužės 4 d. adresu Kosmonautų g. 13, Jonava ar el. paštu jonava.saulute@gmail.com pateikia išsilavinimą ar jo siekimą įrodančius dokumentus, gyvenimo aprašymą. Buvusių darbdavių rekomendacijos atsinešamos į pokalbį. Pokalbyje dalyvaus lopšelio – darželio administracija, lopšelio – darželio tarybos bei metodinės tarybos ir Vaiko gerovės komisijos atstovai.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI PRETENDENTUI Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGAS:

  1. Aukštasis, arba aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, arba specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų, išsilavinimas ir ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacija, baigta ikimokyklinio ugdymo pedagogikos studijų programa (ne mažesnės kaip 90 studijų kreditų apimties), įgyta pedagogikos krypties kvalifikacija;

2.Įgytos arba siekiama įgyti skaitmeninio raštingumo kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše, kurį tvirtina švietimo ir mokslo ministras.

  1. Lietuvių kalbos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus.

4.Užsienio kalbos mokėjimas nėra privalomas, tačiau yra privalumas, padidinantis galimybes dalyvauti tarptautiniuose projektuose.

  1. Privalo būti išklausyti specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą per metus nuo darbo mokytoju pradžios, jeigu nėra išklausę ne mažesnės apimties (60 valandų arba 2 studijų kreditų) kursų anksčiau arba studijų metu (šis reikalavimas netaikomas mokytojams, baigusiems specialiosios pedagogikos ir (ar) psichologijos studijų programas).

PRIVALUMAI: vaiko gerovę užtikrinantis požiūris, Geros mokyklos koncepcijos vertybės, šiuolaikiškos ikimokyklinio ugdymo nuostatos, tolerancijos ir sutarimo kultūros puoselėjimas, komandiniam darbui tinkančios asmeninės savybės, darbo su ikimokyklinio amžiaus vaikų grupe patirtis.

Telefono Nr. pasiteiravimui: 8 349 33162, 8 698 27 398 (direktorė Jelena Galvydytė)