Laisvos darbo vietos

Skelbiama atranka PSICHOLOGO pareigybei užimti 0,5 etato nuo 2021 m. vasario 1 d. Planuojama atrankos data 2021 m. sausio mėn. 28 d. Dėl konkretesnio laiko bus susisiekta asmeniškai su pretendentais.

Darbo pobūdis: vertina ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas; veda individualius, pogrupinius ar grupinius užsiėmimus vaikams savęs pažinimo, elgesio, emocijų valdymo tikslais; teikia konsultacinę, švietimo informacinę pagalbą mokytojams, tėvams, globėjams; bendradarbiauja su pedagogais, pagalbos mokiniui specialistais, padedant spręsti vaiko elgesio valdymo, adaptacijos problemas, įveikti vaiko asmenybės ūgties trikdžius, gerinti vaikų grupėje tarpusavio santykius; padeda tėvams, globėjams suprasti vaiko patiriamus sunkumus, siūlo pagalbos būdus jiems įveikti, taip pat konsultuoja tėvus, globėjus, mokytojus, darbuotojus tarpusavio santykių gerinimo, asmeninių problemų sprendimo temomis;  inicijuoja ar organizuoja pranešimus, mokymus įstaigai aktualiomis psichologinėmis temomis; aktyviai dalyvauja vaiko gerovės komisijos veikloje; inicijuoja ir atlieka institucijai aktualius tyrimus, siūlo ar organizuoja psichologinės savijautos gerinimo priemones; teikia siūlymus administracijai dėl įstaigos veiklos kokybės užtikrinimo.

Darbo sąlygos: 0,5 etato – 20 darbo valandų, iš kurių 10 valandų skiriama tiesioginiam darbui su psichologinės pagalbos gavėjais, 10 val. – dokumentacijos tvarkymui, metodinės šviečiamosios, informacinės medžiagos rengimui, pasiruošimui pranešimams, seminarams, mokymams.

Darbo užmokestis. Pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedo V skyrių, priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos, psichologo pastoviosios dalies pareiginės algos koeficientas 5,89-8,28 etatui. A1 lygio pareigybių pareiginės algos koeficientas didinamas 20%.

Pretendentai iki 2021 m. sausio 26 d. adresu Kosmonautų g. 13, Jonava ar el. paštu jonava.saulute@gmail.com pateikia išsilavinimą ar jo siekimą įrodančius dokumentus, gyvenimo aprašymą. Buvusių darbdavių rekomendacijos atsinešamos į pokalbį. Pokalbyje dalyvaus lopšelio – darželio administracija, lopšelio – darželio tarybos bei metodinės tarybos ir Vaiko gerovės komisijos atstovai. Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Atranka vyks nuotoliniu būdu ZOOM platformoje, pokalbį įrašant.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI PRETENDENTUI Į PSICHOLOGO PAREIGAS:

  1. Aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija (specialybė) ir ne žemesnis nei psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija (ne mažiau nei 240 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų);
  2. Gebėjimas teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams;
  3. Gebėjimas inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant darželio bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones;
  4. Gebėjimas bendradarbiauti su pedagogais, pagalbos mokiniui specialistais, administracija, specialistais ir mokinių tėvais (globėjais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant su vaiko ugdymusi, adaptacija, elgesio, emocijų sunkumais susijusias problemas;
  5. Mokėti bent vieną iš trijų ES darbo kalbų;
  6. Gebėti naudotis informacinėmis technologijomis, prireikus organizuoti psichologinę pagalbą nuotoliniu būdu.

 

PRIVALUMAI: vaiko gerovę užtikrinantis požiūris, Geros mokyklos koncepcijos vertybės, šiuolaikiškos ikimokyklinio ugdymo nuostatos, tolerancijos ir sutarimo kultūros puoselėjimas, komandiniam darbui tinkančios asmeninės savybės, darbo su ikimokyklinio amžiaus vaikais patirtis; darbo su socialinių emocinių įgūdžių ugdymo programa Kimochis patirtis.

Telefono Nr. pasiteiravimui: 8 698 27 398 (direktorė Jelena Galvydytė)