Laisvos darbo vietos

Ieškome energingo, draugiško, gebančio būti komandos dalimi MENINIO UGDYMO (KOMUNIKAVIMO MENO)  MOKYTOJO. Įdarbinimas numatomas 2021 m. spalio mėn.  Dėl  pokalbio laiko bus susisiekta asmeniškai su pretendentais.

Darbo pobūdis: komunikavimo meno (užsienio kalbos)  mokytojo pareigos 0,25 etatu (6 val. 30 min. per savaitę, iš kurių 6 val. tiesioginiam darbui su vaikais, 30 min. netiesioginiam darbui). Pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedo II skyrių, meninio ugdymo mokytojo pastoviosios dalies pareiginės algos koeficientas 6,91-9,71, priklausomai nuo darbo stažo, kvalifikacinės kategorijos.

Pretendentai iki 2021 m. spalio 13 d. adresu Kosmonautų g. 13, Jonava ar el. paštu jonava.saulute@gmail.com pateikia išsilavinimą ar jo siekimą įrodančius dokumentus, gyvenimo aprašymą. Buvusių darbdavių rekomendacijos atsinešamos į pokalbį. Pokalbyje dalyvaus lopšelio – darželio administracija, lopšelio – darželio tarybos bei metodinės tarybos ir Vaiko gerovės komisijos atstovai.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI PRETENDENTUI Į MENINIO UGDYMO (KOMUNIKAVIMO MENO) MOKYTOJO PAREIGAS:

  1. Aukštasis, arba aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, arba specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų, išsilavinimas, užsienio (anglų) kalbos mokytojo kvalifikacija arba priešmokyklinio ugdymo/pradinio ugdymo mokytojo kvalifikacija ir anglų kalbos mokėjimas (kalbėjimas, rašymas, skaitymas) B1 lygiu.
  2. Neturint priešmokyklinio ugdymo mokytojo kvalifikacijos – išklausyti priešmokyklinio ugdymo programos kursai (galima išklausyti pradėjus dirbti);
  3. Įgytos arba siekiama įgyti skaitmeninio raštingumo kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše, kurį tvirtina švietimo ir mokslo ministras.
  4. Lietuvių kalbos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus.
  5. Privalo būti išklausyti specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą per metus nuo darbo mokytoju pradžios, jeigu nėra išklausę ne mažesnės apimties (60 valandų arba 2 studijų kreditų) kursų anksčiau arba studijų metu (šis reikalavimas netaikomas mokytojams, baigusiems specialiosios pedagogikos ir (ar) psichologijos studijų programas).

PRIVALUMAI: vaiko gerovę užtikrinantis požiūris, Geros mokyklos koncepcijos vertybės, šiuolaikiškos ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo nuostatos, tolerancijos ir sutarimo kultūros puoselėjimas, komandiniam darbui tinkančios asmeninės savybės, darbo su ikimokyklinio/priešmokyklinio ar pradinio ugdymo amžiaus vaikų grupe patirtis.

Telefono Nr. pasiteiravimui: 8 349 33162, 8 698 27 398 (direktorė Jelena Galvydytė)